علم و تکنولوژیکنسول و بازی

جواب همه مراحل بازی آمیرزا

پاسخ های بازی “آمیرزا 2.8”

ارسالی توسط کاربران خوب سایت پویه : «سحر» و «امیر»

1. سگ، سنگ
2. زن، گز، زنگ
3. آش، آتش
4. کاخ، خاک
5. هوا، آهو
6. پتو، توپ
7. ری، شر، ریش، شیر
8. فک، شک، کش، کف، کفش، کشف
9. رخ، سر، رس، خر، سرخ، خرس
10. بد، آب، باد، ادب، ابد
11. دکل، کلید
12. دیس، سفید
13. حفظ، حفاظ، حافظ
14. پری، پیر، پنیر
15. شنا، آشنا
16. میل، لیمو
17. یاس، سایه، سیاه
18. باز، بازی، زیبا
19. آدم، دما، دام، مداد
20. بنا، تاب، نبات
21. رنج، برج، برنج
22. مشک، شکم، تشک، تمشک
23. رمز، رزم، مرز، ترمز
24. ریل، یار، ریال
25. کلم، ملک، ملکه، کلمه
26. پاک، پتک، پاکت
27. هنر، رهن، قرن، نهر، نقره
28. شال، بال، بلا، بالش
29. آهک، کوه، کاه، کاوه، کاهو
30. میخ، خیر، مریخ، خمیر
31. تاس، مات، ستم، ماست، تماس
32. توپ، سوپ، پتو، سوت، پوست
33. آهن، نگاه، گناه، آهنگ
34. رود، دور، گود، گرد، گور، گردو
35. آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراش
36. سال، سیل، گیلاس
37. شاه، شنا، شانه، شاهین
38. وان، نفس، فانوس
39. زین، بیل، لیز، زنبیل
40. دست، دشت، تشک، شکست، دستکش
41. دین، دنیا، امید، دامن، میدان
42. بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیه
43. بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی
44. سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمان
45. ساز، گاز، ارز، راز، گرز، گراز، زاگرس
46. سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی
47. گلو، هلو، لوله، گلوله
48. ریز، شیر، ریش، شیار، شیراز
49. کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش
50. کلم، میل، سیم، ملک، سیل، کلسیم
51. بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار
52. راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه
53. کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر
54. بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس
55. آلو، لبو، ویلا، لوبیا
56. ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر
57. آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب
58. تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت
59. تره، هرات، تنها، تهران، ترانه
60. آخر، خطا، خار، خطر، خاطره
61. اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب
62. تیز، زیپ، پیاز، پیتزا
63. شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوش
64. وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان
65. سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرس
66. بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزه
67. سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسک
68. تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری
69. کشو، کال، شال، لواش، لواشک
70. پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس
71. سطل، طلا، سال، سالن، سلطان
72. بارز، آزار، ابزار، بازار
73. خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاری
74. هوش، آشوب، شهاب، باهوش
75. بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برنده
76. خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگ
77. آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیر
78. نصب، بنا، بانو، صابون
79. شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار
80. هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید
81. گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن
82. سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکله
83. بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچه
84. دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفند
85. شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایش
86. لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگو
87. نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور
88. نمد، چمن، نادم، دامن، چمدان
89. مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماس
90. کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش
91. برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهراب
92. شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلات
93. مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمه
94. پاک، نیک، پیک، پیکان
95. کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان
96. تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره
97. تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو
98. باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک
99. نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان
100. نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنج
101. چاه، چاپ، پره، چهار، چاره، پارچ، پارچه
102. لبو، وام، بام، مبل، بوم، مال، آلبوم
103. دور، رود، دلار، دارو، داور، اردو، لودر، دلاور
104. قله، لقب، قلب، قبله، قبیله
105. کور، سکو، نور، نوک، نوکر، کنسرو
106. قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، قالی، بقالی
107. دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار
108. کنج، جنگ، جشن، گنج، گنجشک
109. رنج، جان، نجار، روان، نوار، جارو، جوان، جانور
110. دکه، درک، شهر، کره، شکر، شهرک، درشکه
111. گره، رنگ، سنگ، سرنگ، نرگس، سنگر، سرهنگ، گرسنه
112. سفت، سفر، راست، فرات، فارس، افسر، سفارت
113. نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندر
114. باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو
115. ریه، دیه، دیر، دایه، دریا، دهیار، دایره
116. گرم، مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
117. جان، جنس، باج، سنجاب
118. کوه، کشو، هوش، کفش، کشف، شکوه، شکوفه
119. ترک، تیر، کتری، کبیر، برکت، تبریک، کبریت
120. حال، سلاح، ساحل، اسلحه
121. مزد، دامن، نماز، زمان، نادم، نامزد
122. زجر، زین، ریز، رنج، زنجیر
123. درد، خدا، داد، خرد، خرداد، رخداد
124. مشک، ماش، کرم، شکم، کمر، شام، شکر، شکار، مراکش
125. صفا، اصل، فال، فصل، فاصله
126. پیر، پری، زور، پرز، روز، زیپ، وزیر، پرویز، پیروز
127. لحن، لنز، نوح، وزن، زحل، حلزون
128. بشر، شتر، شهر، رشت، ترش، رشته، شهرت، شربت، بهشت، برشته
129. اتو، سوت، تور، سوار، راست، راسو، اورست، روستا
130. وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون
131. متن، مات، توان، وانت، تومان، مانتو
132. موش، شهر، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور
133. گاو، گوی، واگن، گونی، یوگا، گونیا
134. نگاه، بانگ، گناه، آهنگ، انبه، بنگاه
135. شخم، شاخ، خشم، خام، اخم، موش، خوش، خاموش
136. درون، روان، نادر، نوار، دوران، اروند
137. سیل، سیب، لباس، آسیب، سبیل، ابلیس، سیلاب
138. باد، ادب، ابد، بام، آباد، بادام
139. رنگ، برگ، انبر، گران، بانگ، نگار، آبرنگ
140. صوت، وصیت، تصور، صورت، تصویر، صورتی
141. نرم، مرض، ضامن، رمان، رمضان
142. مات، ستم، تماس، ماست، مساحت، تمساح
143. بام، امیر، مربی، مربا، بیمار
144. موش، نوش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش
145. دین، قند، نقد، دنیا، قنادی
146. کور، نوک، نوکر، کنار، کارون
147. گدا، لنگ، لگن، لگد، انگل، گلدان
148. ترک، ریه، کره، تیره، کتری، تکیه، ترکیه
149. وزن، زین، تیز، زینت، ونیز، زیتون
150. مار، مرد، رمان، نادر، نادم، مادر، مدار، دامن، درمان
151. تتو، تاب، توت، تابوت
152. رخت، خیر، تایر، خیار، تاخیر، تاریخ
153. سنگ، گیس، نگین، سنگین
154. رنج، نان، جان، آرنج، نجار، نارنج
155. عمو، نوع، مانع، عمان، معنا، معاون
156. شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش
157. بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغ
158. تیم، رحم، حرم، حرمت، رحمت، حریم، تحریم
159. یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریک
160. سیر، سفر، ساری، سفیر، فارس، افسر، فارسی
161. رمق، مهر، قبر، قهر، رقم، برق، مقبره
162. کشو، کور، شکر، روکش، کشور، کوروش
163. سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیر
164. آوا، آوار، اهورا، آواره
165. چای، چال، خال، خالی، خیال، یخچال
166. درس، دیر، دسر، پدر، دیس، سرد، پسر، سپر، پردیس
167. نجف، نفس، جان، جنس، اسفنج
168. هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده
169. آتش، گشت، تنگ، نشت، شنا، انگشت
170. قله، قلم، ماه، مهال، لقمه، قلمه، مقاله، ملاقه
171. مروت، مترو، تورم، تومور، موتور
172. مرز، رزم، میز، رمز، امیر، مزار، میرزا
173. نقل، قله، ناله، لانه، نهال، نقاله
174. رسم، سرما، سوار، راسو، سمور، سماور
175. قوا، وقت، فوت، افق، تقوا، توقف، توافق
176. فنر، نفس، سفر، افسر، هراس، رفاه، فارس، سفره، فرانسه
177. ریه، پاره، آینه، پناه، پینه، پنیر، پیراهن
178. انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه
179. گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفند
180. چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین
181. باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات، کابینت
182. گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده، جنگنده
183. نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه، شومینه
184. نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیون
185. قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق، مسابقه
186. مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه، خمپاره
187. جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان
188. کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن، نمکدان
189. سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه
190. حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانه
191. لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا
192. کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق، سنجاقک
193. ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس، زمستان
194. تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر
195. توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبان
196. پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان
197. مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل
198. سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمان
199. جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان، دانشجو
200. بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا
201. شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدان
202. روز، زور، فوری، زیره، وزیر، روزه، فیروزه
203. چرم، چمن، چنار، مزار، ارزن، نماز، زمان، چمنزار
204. پدر، پند، نوه، درون، نرده، پوند، دوره، پودر، روده، رنده، پونه، پرده، وردنه، پرنده، پرونده
205. خام، ملخ، خال، اخم، مورخ، خرما، خاور، خرمالو
206. ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر
207. زین، زیره، نسیه، نیزه، سینه، سرنیزه
208. رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید
209. کیش، شیب، کینه، شنبه، بشکه، بیشه، شبکه، یکشنبه
210. دست، سبد، بند، داس، بدن، تند، نبات، دبستان
211. لگن، لنگ، گاو، گلو، الگو، انگل، واگن، النگو، آنگولا
212. فوت، فال، فلوت، بافت، تاول، تابلو، فوتبال
213. چاه، نمک، چمن، مکه، نامه، چانه، چکمه، کمانچه
214. سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا، استوار
215. دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت
216. گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه
217. چکش، چای، کیش، کاچی، شاکی، شیار، شکار، شریک، کاشی، شکارچی
218. رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان
219. ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل
220. جگر، گود، گاو، گدا، گرد، جادو، جارو، جواد، گردو، جادوگر
221. سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی
222. پیک، پلک، کلم، ملک، پلاک، کامل، کلام، لامپ، پیام، المپیک
223. نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانه
224. چاپ، تپه، چاه، تنها، پناه، چانه، تپانچه
225. شهر، شوهر، ریشه، شیره، شوره، رشوه، شرور، شهریور
226. تیم، سطل، ملت، ملیت، لیست، طلسم، تسلیم، مستطیل
227. فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون
228. ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل
229. میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین، سرزمین
230. غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابی
231. نگاه، گناه، بانگ، آهنگ، نهنگ، انبه، بنگاه، نگهبان
232. پتک، پلک، شال، تشک، پلاک، کاشت، تلاش، پاکت، شکلات، لاکپشت
233. هلو، دهل، هدف، فال، هالو، لوده، فولاد، آلوده، فالوده
234. نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانه
235. میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی
236. قیف، قیر، فرق، فقر، افق، فراق، فقیر، رفیق، آفریقا
237. شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر
238. نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه
239. پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوان
240. خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویار
241. برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر
242. گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر
243. رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی
244. داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج
245. اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار
246. گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده، زادگاه
247. سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت، کاکتوس
248. پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس
249. زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزه
250. انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی
251. قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، باقالی
252. کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراته
253. رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشت
254. کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک
255. دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه
256. باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب، باجناق
257. پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوش
258. گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ
259. کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار
260. گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت، آبگوشت
261. بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین
262. سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس
263. فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری، نیلوفر
264. وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه، زنگوله
265. بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار، ابریشم
266. لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال
267. سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت
268. بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه، چابهار
269. رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت، خاکستر
270. گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبند
271. کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار
272. باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباس
273. تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی
274. دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند
275. پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار
276. کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک
277. موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو، گاومیش
278. زود، زوج، دوز، آزاد، جواد، جادو، جواز، آواز، ازدواج
279. انار، آرام، نامه، نمره، آرمان، اهرام، مناره، ناهار، راهنما
280. مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه
281. ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور، سوسمار
282. شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرش
283. قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق
284. کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب
285. قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن، قطبنما
286. گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی، گوینده
287. مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام، محاکمه
288. قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابله
289. برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتری
290. ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه، آبمیوه
291. موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره
292. تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد، داستان
293. لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف، فلسطین
294. اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک
295. ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجه
296. زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، چای، پیاز، پیازچه
297. توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ
298. سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت
299. موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو
300. زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید، دوشیزه
301. کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند
302. سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون
303. رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف
304. دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال
305. دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک
306. فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت
307. زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله
308. کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان
309. گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله
310. جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار
311. دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار
312. دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری
313. لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال
314. رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات
315. نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشه
316. خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی
317. بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان
318. لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل
319. کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه
320. نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته
321. گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینه
322. ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه
323. مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه
324. نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب
325. داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار
326. متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنام
327. گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگان
328. بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچه
329. ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال
330. میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایش
331. سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست
332. دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالو
333. ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا
334. برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد
335. کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک
336. فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری
337. خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین
338. غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغوره
339. لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی
340. کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
341. دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکده
342. عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه
343. طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکار
344. نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو
345. رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین
346. زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار
347. سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده
348. گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی
349. پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر
350. زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمان
351. شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار
352. کرج، جوک، کاج، جوش، شورا، جارو، روکش، شکار، کشور، جوشکار
353. ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ، مرسی، مسیر، گریم، گرمسیر، سرگرمی
354. ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل
355. کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار
356. لاشه، ویلا، شیوه، لواش، هیولا، الویه، شوالیه
357. لال، هلال، لیلا، لاله، گیاه، گلایه، گلایل، گالیله
358. عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه
359. ملت، تماس، ملات، املت، ماست، سلامت، الماس، اسلام، التماس
360. کرم، کمر، مسیر، کرسی، مرسی، سرما، ماسک، ساری، اسکی، سیرک، ریسک، اسیر، کریم، کمیسر، اکسیر، سرامیک
361. خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه
362. قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت
363. داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام، بامداد
364. قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت
365. برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسور
366. کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر، گرافیک
367. جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت
368. رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم
369. هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور، اسطوره
370. شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر
371. دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید
372. جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر
373. کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف
374. شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا
375. مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار
376. زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد
377. قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت، اقتصاد
378. بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب، خشکبار
379. دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد
380. نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونی
381. گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ
382. سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکول
383. طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلب
384. درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید
385. موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامی
386. ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیار
387. دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوش
388. بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی
389. صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف
390. سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان، ادیسون
391. منبر، انبه، مربا، انبر، بهمن، مهربان، برنامه
392. علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله
393. پند، وزن، خون، دوزخ، نخود، پونز، پوند، پوزخند
394. کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل
395. شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه
396. پکن، نگار، گران، پیکر، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگ
397. ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان
398. قصه، قوچ، قصد، نقد، قند، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه
399. باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان
400. قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس
401. دکل، کبد، کند، کود، کدو، تند، بدل، نوبت، بلند، کندو، تنبک، تنبل، تولد، تونل، دولت، کدوتنبل
402. سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ
403. تند، امید، یتیم، تمدن، دایی، امنیت، میدان، دینامیت
404. پلو، لنز، زیپ، گلو، گوی، زین، پول، زنگ، لیز، پونز، پلنگ، زیلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ
405. هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان
406. قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه
407. مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر
408. فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین
409. پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس
410. پیک، پیکر، شاکی، کاشی، شریک، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
411. میهن، میوه، هموار، مانور، روانی، ویران، هامون، نیمرو، همایون، رومانی، اهریمن، مریوان، ورامین، موریانه
412. رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد
413. جیب، باج، سیب، آجیل، بالا، بسیج، آسیا، آسیب، لباس، سبیل، ابلیس، سیلاب، آسیاب، جالباسی
414. پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشه
415. دشت، سفر، سود، فوت، دوش، شرف، فرش، درست، درفش، درشت، دوست، فروش، سرود، دفتر، دستور، دستفروش
416. برس، سرب، نبرد، بندر، سراب، انبر، ربات، نبات، بستر، دربست، سرداب، داربست، دبستان، انبردست
417. بوق، مبل، قوم، نقل، قلم، قول، قبول، منقل، قلمو، بوقلمون
418. پشه، جهش، پنج، جشن، شنبه، پنجه، پنبه، جنبش، پنجشنبه
419. لال، بالا، لیلا، بلال، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال
420. دانه، نمره، نرده، فردا، نهاد، رفاه، ماده، رنده، دهان، فرمان، مناره، فرهاد، درمان، فرمانده
421. خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، آرزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانه
422. نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو
423. گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه
424. لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن
425. سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدام
426. گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، آبگرمکن
427. جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنواره
428. چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچی
429. سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستان
430. لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار
431. گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند
432. متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین
433. چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین
434. گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشواره
435. گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گزنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزه
436. خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه
437. کمد، دکان، دانا، انار، آرام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندار
438. تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست
439. شیب، روشن، بانو، آشوب، ناشی، بینوا، آویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابور
440. فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتور
441. چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب
442. ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه
443. عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانی
444. گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگان
445. خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان
446. سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، آسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستان
447. خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار
448. کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون
449. فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاه
450. داد، آسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستان
451. ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، آلبوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیل
452. ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت
453. بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه
454. نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان
455. کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، آرزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزی
456. خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابرات
457. دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد
458. دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده
459. تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر
460. روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی
461. نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، آدینه، همدان، ناهید، آینده، مدینه، نماینده
462. سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران
463. موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، آرزو، مناره، آزمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامه
464. بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیارد
465. مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک
466. خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی
467. عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد
468. مکه، کره، کاهن، اراک، آرام، آرمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
469. گدا، گود، آوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، آواره، درگاه، اراده، اردوگاه
470. زین، نیزه، ارزن، آزار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانه
471. سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت
472. آذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامه
473. برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قرآن، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستان
474. غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه
475. شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری
476. عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان
477. مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
478. سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت
479. خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامه
480. داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر
481. دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمرد
482. دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، آسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازی
483. پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، آینده، آدینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهاد
484. سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکسته
485. برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها
486. گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاه
487. لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
488. متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند
489. چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه
490. قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
491. پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک
492. رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان
493. پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت
494. دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستاده
495. خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده
496. صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم
497. ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومتر
498. سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست
499. کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، آلوده، کلاهخود
500. علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه
501. زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازنده
502. دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد
503. دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان
504. متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال
505. تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی
506. بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست
507. لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر
508. فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوال
509. سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور
510. خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانه
511. پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، املا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیاد
512. قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاری
513. زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت
514. منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، طعمه، مقنعه، منطقه، قطعنامه
515. نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق
516. وزن، زبان، زانو، بازو، بانو، بودا، نوزاد، بادبزن، بندباز
517. میخ، خانه، شاخه، ماشه، میهن، منشی، شانه، خیمه، خیام، خامه، خانم، همایش، ماشین، نمایش، شاهین، هخامنشی
518. رنج، نجار، جادو، جواد، جارو، جهان، جاده، جوان، آرنج، جوهر، وردنه، جانور، اندوه، اروند، وجدان، جواهر، جوانه
519. خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان
520. برگ، زبان، آبان، بانگ، برنز، آزار، زرنگ، بزرگ، ابزار، باران، آبرنگ، بازار، انبار، ارزان، بازرگان، گازانبر
521. مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد
522. شانس، رشته، شانه، ناشر، شهرت، تراش، ارتش، تنها، تشنه، تهران، رسانه، ستاره، ترانه، نشاسته، شهرستان
523. فدا، سفر، دیگ، گیس، اسیر، سفید، افسر، اسید، گاری، سفیر، فردا، فارس، فاسد، سیگار، فریاد
524. یزد، مزد، مزار، امید، زمرد، زمین، نیاز، زیان، دراز، زیاد، میدان، نیزار، نامزد، درمان، میرزا، میزان
525. عسل، علی، عمل، علم، عالی، املا، مایع، سلام، سالم، آسیا، عیال، عالم، سیما، اسلام، الماس، ایلام، اسماعیل
526. کوه، هتل، تله، رتیل، کویر، لیتر، کولر، وکیل، هویت، تکیه، کوره، کیلو، کویت، کوله، ترکیه
527. کور، نوک، آوار، کویر، نوکر، اراک، نیرو، روانی، ایوان، ایران، ویران، کارون، کاروان، اوکراین
528. چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه
529. نهاد، دانه، هادی، آینه، دایه، انبه، آبان، بدهی، بنده، دانا، آینده، آبادی، ناهید، آدینه
530. سبک، برف، سفر، کیف، سیب، کافر، کرفس، اسکی، کاسب، فارس، افسر، اسیر، فریب، سیرک، کرسی، ریسک، سفیر، رکاب، آسیب، سراب، اکسیر، باریک، بارفیکس
531. تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار
532. سحر، سبد، حدس، حبس، ساحر، آباد، سراب، آدرس، حساب، حسابدار
533. مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم
534. املا، نسیم، سالن، آسان، آسیا، سینما، یاسمن، ایلام، سیمان، الماس، آسمان، اسلام، آلمان، ایمان، سلیمان، سلمانی، میانسال
535. خیس، سخت، سیخ، رخت، ساخت، خیار، اسکی، کتری، ساکت، خسارت، کتیرا، تاریخ، اسکیت، استخر، تاکسی، تاریک، خاکستر، خاکستری
536. دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت
537. کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
538. مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار
539. رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج
540. جلد، یلدا، ویلا، دلیر، دلار، لودر، جواد، آجیل، جلاد، جدول، جدال، جارو، جادو، دلاور، جاوید، رادیو، دیوار
541. برگ، گروه، گوهر، واگن، گربه، گونه، آهنگ، انبه، بانگ، بانو، آبرنگ، روبان، بنگاه، آهنگر، بوران، انگور، روباه، گروهبان
542. سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه
543. اسکی، کتری، لیتر، رتیل، لیست، کلاس، ریاست، تاکسی، کتیرا، اسکیت، کلیسا، سریال، اسکلت، کالری، تاریک، لاستیک، کریستال
544. نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان
545. متن، تانک، کتان، کنیا، کتری، کمین، کمان، تمرین، تاریک، کتیرا، تیمار، کتانی، ترکمن، کرمان، تانکر، نیمکت، امنیت، تیرکمان
546. سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک
547. قلم، قوم، نقل، قول، قمه، قله، لقمه، نهال، قلوه، مقوا، قلمو، لانه، منقل، لقمان، ملوان، مقاله، ملاقه، نقاله
548. سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون
549. رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند
550. دوش، گوش، شوهر، شوره، گوهر، گروه، گردو، شاهد، دوره، روده، هاشور، شاگرد، گوارش، شاهرگ، هشدار، شاهرود
551. دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کاردانی
552. سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور
553. رخش، مربا، خشاب، خراش، آرام، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش
554. گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار
555. تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات
556. بست، سبک، کسب، کباب، کاسب، کلاس، کتاب، بابک، بابل، ساکت، کابل، لباس، اسکلت، کسالت، بسکتبال
557. زبر، دره، بچه، چوب، چرب، زرد، بره، دوره، برده، روزه، روده، بهروز، زردچوبه
558. جام، امید، مداد، جامد، جدید، مجید، اجداد، امداد، داماد، جامدادی
559. اول، لوس، نسل، سفر، فال، نفس، سونا، سالن، افسر، سفال، فارس، سوال، افسون، فانوس، فوران
560. ریل، لیز، آجر، زجر، ریال، جاری، رازی، لیزر، آجیل، ایرج، ارازل، جالیز، الجزایر
561. نوک، واگن، کنار، نگار، گران، کنگر، نوکر، انگور، گورکن، کارون، کانگورو
562. فخر، فال، فلک، کفر، فکر، خال، کافر، کلاف، کالا، فاخر، خلاف، اراک، خلافکار
563. موز، گام، آرزو، آمار، آواز، آوار، آرام، گراز، مزار، گرما، امروز، ماورا، گوارا، آموزگار
564. دفن، دیو، نیرو، فرنی، نوید، فرود، درون، ردیف، فوری، فردین، فریدون، فروردین
565. کابل، بلیت، نبات، کتاب، بیان، بیات، کتان، لکنت، تانک، بانک، بالن، تنبک، تنبل، کتانی، بالکن، لبنیات، کابینت، تلکابین
566. لوس، موم، سوال، ملوس، املا، سالم، سلام، اسلام، الماس، امسال
567. نیش، شیب، ریشه، بیشه، میهن، نیمه، شیره، نرمش، شنبه، منبر، بهمن، شبنم، نمره، مربی، منشی، بیمه، نشریه
568. زبر، برگ، دیگ، یزد، زیره، بدهی، برگه، گربه، هرگز، بزرگ، گرده، گریه، گیره، دبیر، برگزیده
569. رخت، خیر، بخت، خبر، بخار، خیار، آخرت، باخت، ربات، تایر، بیات، خراب، تخریب، باتری، تاریخ، بخاری، تبخیر، تاخیر، خیرات، بختیاری
570. گنج، جگر، رنج، گدا، جنگ، آرنج، گنجه، گنده، گران، گرده، آهنگ، درجه، نجار، جهان، جاده، جهاد، گردن، گناه، نگار، نگاه، آهنگر، جهانگرد
571. نسل، لیست، آسان، آسیا، سینا، تنیس، سالن، ایست، استان، ایالت، آستین
572. فرش، شرف، ظرف، فیش، ظریف، رویش، شریف، فروش، شوفر، فوری، یورش، ظرفشویی
573. بدل، ویلا، یلدا، نوبل، بلند، بانو، بودا، دیوان، بینوا، لوبیا، نابود، لیوان، بنیاد، وانیل، والدین
574. پتک، پست، تپش، سوپ، کشت، پیک، پشت، پوک، تشک، شکست، پشتک، سکوت، تیوپ، پیست، کویت، کشتی، پشتی، پوست، پوشک، پیشکسوت
575. یزد، داس، زین، دیس، زنده، نیاز، دایه، سیاه، ساده، نسیه، سینه، زیاد، زیان، ایزد، سینا، نیزه، اسید، سایه، سازه، زاهد، آینه، آینده، آدینه، سازنده
576. مواد، دوام، دریا، مرید، مایو، وارد، مدیر، مدار، مادر، امید، رادیو، دیوار، مروارید
577. شیمی، ماشه، شیره، ریشه، ماهی، شیار، شهرام، شماره، همایش، شیرماهی
578. غار، غنا، غنی، اغوا، نیرو، آوار، روغن، روانی، ویران، ایوان، ایران، ارغوان، ارغوانی
579. سخت، خون، سخن، تونس، وانت، آسان، سونا، ساخت، ستون، سوخت، نخست، ستوان، اوستا، تاوان، سخاوت، استان، استوا، خاتون، توانا، استخوان
580. متن، مترو، تنور، مایو، تورم، رمان، تیمار، تامین، روانی، مانتو، تمرین، ویران، نیمرو، تومان، امنیت، میترا، مریوان، رومانی، ویتنام، ورامین
581. رخش، خوش، شاخ، شوخ، خارش، یواش، خراش، خاور، شرور، شوخی، خیار، خیارشور
582. ترن، برس، سرب، نصب، صبر، نبات، سراب، تراس، بستر، راست، ستار، رانت، آبستن، تناسب
583. کوی، نوک، کتان، تانک، یکتا، کویت، کتانی، ایوان، کتایون، تایوان
584. پست، پتک، پاک، پکن، پاکت، ساکن، کاست، آسان، ساکت، سکان، استان، پاستا، استکان، پستانک، پاکستان
585. سود، هوس، سند، سونا، سواد، آدرس، ساوه، ساده، سوره، سرود، آسوده، وردنه، سوهان، رسانه، اندوه، سودان، سروان، دوران، اروند
586. گیس، آسیا، هستی، آگهی، آگاه، ایست، سیاه، گیاه، سایه، آگاهی، ایستگاه
587. گوش، گوشه، گروه، گوهر، گواه، ورشو، شوره، رشوه، شوهر، هاشور، شاهرگ، گوارش، گوشواره
588. جنگ، باج، لجن، گنج، لنج، جنگل، گلاب، بانگ، انگل، بالن، لبنان، جنگلبان
589. سند، یلدا، اسید، آدرس، دلیر، اسیر، دلار، ساری، دینار، سریال، سیلندر، ایسلند، ایرلند
590. میل، موش، ملت، مشت، شوم، لوتی، ولرم، لیمو، یورش، رتیل، لیتر، تورم، مترو، ترشی، مشورت، مشتری، لیموترش
591. تیز، تنه، زینت، نیاز، زیان، تازه، آینه، نیزه، تنها، انتها، نهایت، اهانت، تازیانه
592. یزد، باز، زین، زینب، ایزد، بیان، بازی، زبان، زیبا، زیاد، بنیاد، بندباز
593. کیش، نمک، شیک، شادی، کمین، آدمک، امید، شاکی، مدنی، مشکی، کاشی، دکان، شیاد، منشی، دشمن، دشنام، نمایش، آدمکش، ماشین، میدان
594. کبد، کتاب، کارت، رکاب، ربات، تبرک، اراک، آباد، دارت، برکت، راکت، دکتر، ابتدا، ارادت، تدارک، ابتکار
595. خون، خدا، نرخ، خرد، دوره، نخود، رخنه، درون، خانه، روده، خنده، خاور، وردنه، اندوه، اروند، دوران، خواهر، رودخانه
596. پدر، پودر، ایده، پادو، پاره، پارو، پرده، ادویه، پیاده، پراید، دیوار، دایره، رادیو
597. سکه، سنگ، سکان، گناه، کاسه، نگاه، آهنگ، آسان، آگاه، سنگک، ساکن
598. چای، پیچ، چین، چاپ، پوچ، پنیر، پارچ، پارو، پنچر، پویا، چنار، چوپان، پوریا، پیانو
599. شال، زشت، شنل، لنز، نبات، شتاب، زبان، تابش، بالن، بالش، زابل، تنبل، تلاش
600. اسکی، لیست، ایست، بلیت، سبیل، کتاب، کابل، لباس، آسیب، بیست، کلاس، کاسب، کلیسا، تاکسی، اسکلت، اسکیت، ابلیس، لاستیک
601. دود، اردن، نوید، نادر، درود، درون، دینار، دیوان، دیدار، دیوار، دوران، اروند، روانی، ویران، رادیو
602. عرب، عروس، بستر، وسعت، ساعت، عابر، سراب، بورس، سرعت، عبور، عبرت، روستا، باروت
603. واگن، فارس، نرگس، نگار، سنگر، افسر، سونا، سرنگ، گران، انگور، سروان، فوران، فانوس، گارسون، افسونگر
604. تند، مدت، تهی، متن، مرده، ریتم، نیمه، مرید، تیره، مدیر، نمره، تمدن، میهن، مهدی، درهم، تمرین، مدینه
605. بغل، باغ، لبه، آغل، غیب، بالا، غایب، ابله، الاغ، لایه، اهلی، باله، بالغ
606. آلپ، آرام، آمار، املا، رمال، رمان، لامپ، آلمان، آرمان
607. منچ، چمن، چای، عید، چین، دعا، مایع، مانع، عمان، معنا، معدن، معاد، چمدان، میدان، معدنچی
608. مزد، دزد، یزد، دید، میز، داد، ایدز، دزدی، آزاد، مداد، زیاد، ایزد، آزادی، داماد، امداد
609. تیز، تایر، زیان، زینت، آزار، تراز، ارزن، زرین، نیاز، زیارت، ارزان، نیزار، ایران
610. ربات، نوبت، نبات، انبر، بیان، بیات، تنور، بانو، رانت، باروت، بیرون، بینوا، باتری، روبان، بوران، بورانی
611. خدا، مواد، مدار، آوار، مخدر، مورخ، مادر، آمار، آرام، آخور، خرما، خاور، خادم
612. پدر، پادو، وارد، پارو، پودر، پرتو، دارت، اردو، آوار، دوات، داور، دارو، اروپا، واردات
613. فرش، تفرش، هرات، تراش، افشا، افرا، فرات، ارتش، رشته، رفاه، فشار، شهرت، آشفته، فرشته، شرافت، اشاره
614. گله، بدل، انبه، ابله، باله، هلند، گنده، بنده، گلاب، بلند، بالن، انگل، بانگ، گنبد، بنگاه، گلدان، هندبال
615. قصد، قرص، فقر، قصر، قیر، قیف، صفا، صاف، افق، رقص، صدا، صفر، صدف، صیاد، فقیر، فردا، صادق، رفیق، فریاد
616. سخن، سخت، پست، ساخت، پناه، پخته، سپاه، خسته، خانه، تنها، نخست، پسته، پاسخ، نسخه
617. سهم، سند، پند، پناه، پماد، ماسه، دهان، دانه، ساده، ماده، سهام، دامنه، مهندس، همدان
618. ایست، سیما، ماست، آسیا، املا، لیست، املت، تماس، اسلام، الماس، تسلیم، سلامت، ایلام، سلامتی، مالیات، التماس
619. جام، متن، تند، تاج، مزد، مدت، جزام، مزاج، جامد، مجاز، زمان، تمدن، نماز، نجات، نامزد
620. زال، خال، خاص، اصل، صلح، زحل، حاصل، صالح، خالص، خیال، اصیل، خالی، حاصلخیز
621. کوچ، چرک، چین، یونس، کرسی، کویر، نوکر، چروک، ریسک، سیرک، کنسرو
622. زاغ، داغ، غار، غنا، غاز، ارزن، چادر، دراز، چراغ، اردن، چنار، چغندر
623. ارزن، اردن، ربنا، دراز، باند، بارز، برنز، انبر، زبان، بردار، برادر، دربار، دربان
624. جگر، رنج، جنگ، جام، جرم، اوج، موج، گنج، جوان، رمان، جارو، آرنج، نجوم، واگن، نجار، مرجان، انگور، جانور، جنگاور
625. رخش، خوک، خشک، شاخ، چکش، چرک، چرخ، کوچ، چروک، چاکر، شکار، خراش، کاوش، خارش، خاور، روکش، کشور، خوراک
626. جوش، جشن، دوش، شاهد، شانه، جواد، دانش، جوان، دشنه، جهاد، جادو، جاده، جهان، اندوه، وجدان، جوانه، دانشجو، جوشانده
627. تخت، رخت، تهی، خبر، خیر، بخت، تربت، بخیه، تختی، بهتر، خبره، تخته، تیره، رتبه، تخریب، تربیت، تبخیر
628. کرج، کاج، جادو، ورود، اردک، کارد، کادو، جودو، جواد، جارو، کادر، رکود، دکور
629. قلب، قتل، قاب، لقب، قاتل، قالب، بالا، قلاب، شلاق، اتاق، بقال، بالش، شتاب، تلاش، تقلب، تالاب، باتلاق
630. بدل، گله، دلار، گلاب، گرده، گربه، دلبر، برگه، باده، ابله، باله، برده، دلربا، براده، درگاه، گرداب، بالگرد
631. تپش، پشت، هشت، پشه، تنه، تنگ، گشنه، تنگه، تشنه، نقشه، قشنگ
632. گلو، لوح، گسل، هلو، حوا، سوله، ساوه، الگو، حلوا، هالو، سلاح، ساحل، سوال، حوله، حواس، اسلحه، گوساله
633. قفس، فال، قله، قفل، سکه، افق، قلک، سقف، کلاه، کلاس، کافه، کاسه، ساقه، سفال، قفسه، فلکه، اسکله، کلافه
634. رنج، تاج، برج، جهان، تنها، رتبه، نجات، نجار، برنج، باجه، انبه، آرنج، تاجر، تهران، تجربه، ترانه
635. دیس، عطر، سطر، دعا، عید، عدس، رعد، سعی، سریع، اسید، رسید، اسیر، عطار، ساعد، آدرس، سعدی، عدسی، عطارد
636. نسل، سوت، هلو، هتل، هوس، تله، نوه، چهل، تنه، تونل، ستون، سوله، چهلستون
637. چاپ، گاو، پوچ، اول، گلو، چال، پلو، پول، گلپر، پارچ، پارو، الگو، چپاول
638. گلف، نفس، فال، لگن، چنگ، گسل، سفال، انگل، سالن، چنگال
639. پشه، هوش، گوش، گوهر، پوشه، شوهر، رشوه، گروه، شوره، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
640. یزد، وزن، زیاد، زانو، آویز، ونیز، ایزد، ایدز، زیان، نیاز، دیوان، زندان، نوزاد، یونان، اندونزی
641. شیب، تیز، زشت، آتش، شتاب، زیبا، تابش، بازی، اشیا، آشتی، بیات
642. راکت، کتان، رانت، آنتن، کتری، تانک، کارت، کنار، کتیرا، تاریک، کتانی، تانکر
643. رنگ، سند، گردن، نرگس، سنگر، گردو، سوسن، سرنگ، درنگ، سرود، درون، سوگند
644. خزر، زخم، رمان، آزار، خمار، خزان، خرما، زمان، آرام، آمار، خانم، مزار، مخزن، نماز، ارزان، آرمان
645. پدر، دکل، پلک، پول، پاک، پارو، دلار، پلاک، کادو، پدال، لودر، کولر، پودر، پارک، دکور، دلاور، پولاد، پولدار
646. خرس، لپه، پله، پسر، سپر، سرخ، خاله، پاره، پاسخ، سپاه، هراس، پارس، پسرخاله
647. گلو، گلف، لیف، فیل، فرش، فیش، شرف، گوش، لیگ، یورش، گوشی، فروش، فوری، شریف، گوریل، گلفروشی
648. گوهر، گروه، دوره، آگاه، آوار، گردو، روده، گرده، گوارا، اراده، اداره، آواره، هوادار، اردوگاه
649. چای، چین، چرک، اراک، کنار، آچار، چنار، چاکر، ایران، انکار، ناچار
650. متن، نوک، کویت، موکت، کمین، تومان، مانتو، کتانی، تامین، نیمکت، امنیت، ویتنام، کامیون
651. چکش، چرک، چای، شاکی، شریک، شیار، اراک، شکار، آچار، چاکر، کاشی، چریک، آرایش، آشکار، شکارچی
652. بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمه
653. قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادر
654. دست، کتری، ایست، درست، رسید، آدرس، اسید، اسکی، دکتر، تاکسی، تدریس، کتیرا، ریاست، تاریک، اسکیت، دستیار، کاردستی
655. سنج، گنج، جگر، تنگ، جنگ، تاج، رنج، نجات، آرنج، نجار، سرنگ، تاجر، سنگر، نرگس، جسارت، گرجستان
656. خون، خوک، نوک، خنک، کویت، یکتا، خاکی، کتانی، خیانت
657. زیپ، پیاز، ناشی، زیان، نیاز، منشی، پیام، زمین، آشپز، نمایش، ماشین، پیمان، پشیمان
658. کاخ، خدا، خوک، خود، گردو، دکور، کادو، خوراک، خودکار
659. چال، پیچ، چای، پول، سوپ، پوچ، چاپ، پویا، سویا، سوال، چیپس، پلیس، سیلو، ویلا، وسایل، چالوس، چاپلوس
660. صدا، دفن، نصف، صدف، صاف، صفر، صفا، صیاد، فردا، صادر، فریاد، آفرین، صرافی
661. غار، باغ، بچه، چاه، غرب، چرب، چراغ، غبار، چهار، آچار، باغچه، ارابه، چابهار
662. نشر، پشه، پنیر، ریشه، شانه، آینه، شیره، شیار، شاهین، نشریه، پاشنه، پریشان، پیراهن
663. دیگ، لیگ، دلار، دلیر، گاری، یلدا، ریال، گالری، دلگیر
664. سیما، ماست، ژیان، تنیس، تماس، ایست، نسیم، امنیت، آستین، تامین، سیمان، یاسمن، سینما
665. خیر، چرخ، چرم، هیچ، چای، چاه، مخچه، خمره، خیار، خمیر، مریخ، خیام، چهار، خرما، خیمه، میخچه
666. جوک، مکه، موج، کوه، جیب، میوه، هجوم، جیوه، هویج، بیوه، بیمه
667. ترس، سکو، سوت، رسول، ترسو، کولر، سکوت، سلول، لوستر
668. سوپ، روح، سحر، حوا، پست، راحت، پوست، پارس، حسرت، پرستو، اورست، روستا، حراست
669. کرج، کاج، تاج، کتری، راکت، جرات، کارت، جاری، تاجر، یکتا، تاریک، کتیرا، تکرار
670. عرش، شعر، اثر، ارث، رعنا، ناشر، انشا، آشنا، شاعر، اعشار
671. ماشه، آرام، آگاه، اشاره، اهرام، گمراه، شاهرگ، شماره، آرامش
672. هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، لوزه، هالو، زالو، زاهد، آلوده
673. رخت، سخت، خسته، ساخت، آخرت، اسارت، ستاره، خسارت، استخر، آراسته
674. مزد، موز، دلار، زالو، زمرد، مدال، آرزو، دراز، مدار، مزار، مواد، مادر، لودر، لوازم، مزدور، دلاور، زردآلو
675. مرغ، غرب، بغل، لغت، باغ، غار، مبل، غبار، مربا، املت، غارت، تمبر، غلام، لاغر، بالغ، غربت، مبلغ

همچنین بخوانید :
آموزش دریبل زنی در PES

سایت تفریحی پویه


 

نظر شما راجب این مقاله 0 نظر

جواب همه مراحل بازی آمیرزا
برچسب ها
نمایش بیشتر

علی بهادری

علی بهادری ، مدیر سایت پویه

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن